Bytt til idrettsstrøm du også!

Postet av Harstad IL den 13. Nov 2020

Tusen takk til dere som kjøper Idrettsstrøm med støtte til Harstad IL!

Dette gav oss kr. 12425,- i støtte i 2021, og med flere nye støttespillere vil dette øke i 2022»


Bytt enkelt og støtt HIL herTreningstider og kontaktinfo barn og unge

Postet av Harstad IL den 6. Nov 2020

(Oppdatert 23.02.2022)


Ønsker du eller kjenner du noen som har lyst til å begynne med fotball? Ta kontakt med oss direkte på mail hbu@harstadil.no (telefon 41529304) eller møt opp på en av de oppsatte treningstidene du finner under.


Alle treninger gjennomføres i Seaworkshallen (som ligger på Harstad Stadion/ved Harstadhallen).

 

2016

Mandag             17:00 - 18:00


2012/14/15

Tirsdag              16:30 – 17:30

 

2012

Torsdag               17:00-18:00

 

2011

Mandag             17:00 - 18:00

Onsdag              17:00 - 1800


2010

Tirsdag               18:00 – 19:00

Torsdag              18:00 – 19:00

 

2009 

Mandag             18:00 – 19:00

Onsdag              18:00 – 19:00

 

2008 

Tirsdag              18:30 – 19:30

Torsdag             18:30 – 19:30

Søndag              10:30 - 12:00

 
Terminliste 2021

Postet av Harstad IL den 29. Okt 2020

Her ser du kampene for A -og B-lag. En kort og intensiv sesong. Møt opp og støtt guttene!
Frustrerte gutter venter på å få spille kamper!

Postet av Harstad IL den 17. Jul 2020


Gutta på HIL A, her representert med Thomas S. Windstad, Emil G. Kajander og Fredrik Lindquist, skjønner lite av at det ikke åpnes for å trene som normalt og spille kamper! Det samme gjelder for alle unggutta på HIL B. 
Både spillere, trenere og støtteaparat er veldig frustrert og fortvilet over dagens situasjon, og er klar på at det nå må komme en løsning for å åpne for seriespill igjen!
- Inntil videre er det ikke annet å gjøre enn å trene videre og følge de reglene som er satt, sier gutta i gult og sort!


Det er dessverre lite nytt i disse ferietider fra regjeringen og NFF, og en rask titt på NFF sin nettside viser ingenting om åpning av fotballen for 3. divisjon og nedover i divisjonssystemet.

I går 16. juli er denne nyheten fra NFF som også gjelder for Harstad Idrettslag: 
Fra Norges Fotballforbund:
"Ny kompensasjonsordning for frivillighet og idrett er klar"

Ordningen vil nå dekke flere inntektstap og flere typer arrangementer.
Søknadsskjemaet er nå åpnet: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/ny-kompensasjonsordning-for-frivillighet-og-idrett-er-na-klar/ 
NFF Koronavettregler - oppdatert 18. juni

Postet av Harstad IL den 22. Jun 2020

NFF Koronavettregler - oppdatert 18. juni

De oppdaterte reglene leser du her: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/oppdatert-koronavettregler-5.-juni/ NFFs arbeid mot rasisme og for inkludering

Postet av Harstad IL den 22. Jun 2020Henrik Lunde skriver om hvordan NFF jobber mot rasisme og for inkludering. 


Teksten er skrevet av Henrik Lunde, seksjon klubb og aktivitet

NFFs visjon «FOTBALL FOR ALLE - glede, drømmer og fellesskap» gir organisasjonen forpliktelser til å legge forholdene til rette for at alle som vil skal få like reelle muligheter til å delta i fotballen.

Strategien er å ha et likevektig forhold mellom å arbeide for det positive (inkludering) og mot det negative (diskriminering og utestenging). Denne todelte, likevektige strategien omfatter hele fotball-Norge, fra NFFs sentrale administrasjon, regler og retningslinjer og helt ut til den enkelte spiller. Det er ute i hverdagens aktivitet vi kan se om vi lykkes. Eksamen står på J10-treningen tirsdag kveld.

Fotballens globale popularitet gjør at svært mange mennesker – uansett opprinnelsesland eller botid i Norge har en interesse for fotball. Det gir NFF en stor mulighet og et stort ansvar for å inkludere alle som vil inn i fotballen. Fotballen speiler samfunnet på godt og vondt, og utfordringer og utviklingstrekk i samfunnet vil følgelig også finnes i samfunnet – så også med rasisme. Fotballen har en viktig rolle i samfunnet og både rasisme og inkludering er områder der fotballen tar ansvar på vår arena og derigjennom bidrar til en positiv utvikling i samfunnet som helhet.

Alle idrettslag i Norge er selvstendige enheter, og NFF har til oppgave å lage gode rammer for aktiviteten, gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer og å påvirke klubbene til å virkeliggjøre fotballens verdier – fotball for alle.

Mot det negative

I visjonen «Fotball for alle» ligger det implisitt at alle er like mye verdt. Rasisme bryter med de aller mest fundamentale menneskerettigheter og fratar individet muligheten til å bli behandlet som den man faktisk er. Rasisme er følgelig et avgjørende hinder for deltakelse i fotballen.

Rasisme, diskriminering og ulikhet er ikke en ny utfordring i fotballen, men har vært på NFFs dagsorden lenge.

NFFs arbeidsmetodikk er å iverksette presise tiltak på basis av dokumentasjon, innsikt og analyse. Dokumentasjon av rasisme er utfordrende, fordi det krever at hendelser blir rapportert inn via formelle kanaler. Dette er en utfordring og som ett tiltak for å bedre situasjonen har NFF fra sesongen 2020 innført et varslersystem der alle kan – også anonymt – melde inn negative hendelser.

Men - vi vet at rasisme forekommer også i fotballen, og det er et tilstrekkelig grunnlag for å iverksette tiltak.

På banen har vi en rekke bestemmelser som skal forhindre og sanksjonere rasistiske hendelser. Eksempelvis er antirasisme et kriterium for å få lisens på øverste nivåer både på herre- og kvinnesiden:
Hver lisenssøker/lisensinnehaver skal etablere rutiner for hvordan den skal håndtere rasisme og annen diskriminering innen fotballen.
Dette baserer seg på UEFAs 10-stegsplan mot rasisme som gir klubbene konkrete føringer for tiltak.

I kamper er reglene klare – rasistiske utsagn eller annen krenkende/grov språkbruk gir direkte utvisning.

Arrangøren av kamper plikter å sikre at de foregår innen trygge og gode rammer. På toppnivå er det vakter, TV-kameraer og et apparat som gjør det mulig å oppdage rasistiske episoder.

I både topp- breddefotballen er det klare bestemmelser:
Det er overhodet ingen toleranse overfor noen form for rasisme. Det skal av arrangøren umiddelbart reageres mot alle former for rasisme, enten dette er i form av skriftlige/ muntlige uttrykk eller handlinger som vanærer en persons rase, hudfarge, nasjonalitet, etnisk bakgrunn eller religion.

Supportere har hatt sitt ansvar og det har vært en god utvikling med streng intern justis mht. rasisme og homofobi. Sanger og rop som var vanlig for 30 år siden er utenkelig i dag.

Reaksjoner og sanksjoner er i stor grad på plass, men det viktigste er å forebygge.

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid og alle som er opptatt av fotball, skal bidra til å ta vare på fotballens kjerneverdier. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen, og er normen som skal prege aktiviteten på alle nivåer. NFF skal synliggjøre Fair play på alle arenaer i fotballen og implementere relevante program ut i klubb for å fremme Fair play i alle deler av aktiviteten. Fair play er fotballens verdi- og holdningsarbeid, med «respekt» som det grunnleggende element.  Respekt for alle du møter i fotballen på og utenfor banen. I det ligger det implisitt at diskriminering og hets på bakgrunn av kjønn, kjærstevalg eller hvor bestefar egentlig kom fra – er uakseptabelt.

NFF har strategisk valgt å fokusere på respekt, framfor ulike en-saks-kampanjer som tidvis kan komme i konkurranse med hverandre og/eller bli styrt av den offentlige dagsordenen.

Vårt Fair play-program er omfattende og omfatter et vidt spekter av forebyggende tiltak som den holdningsskapende Fair play-skolen og foreldrevettregler, til holdningskontrakter og protokoll for gjennomføring av kamper.

Hvert år gjennomfører NFF, NTF og NISO markeringer på toppnivå der spillerne i en «gir rasismen rødt kort». Denne markeringen er viktig for å minne oss selv og omverden på at rasisme er fullstendig uakseptabelt i norsk fotball.

For å implementere arrangørens ansvar har NFF innført Fair play-kampverter representanter fra arrangørklubben som skal være tilstede rundt banen og påse at det er en god ramme rundt kampen – og følgelig være med å sikre at rasistiske tilrop ikke forekommer.

NFF vil fortsette å senke terskelen for at de som blir utsatt forteller om hva som skjer. Det vil hjelpe oss til å iverksette mer presise tiltak og det vil vise alle at rasisme er uakseptabelt, at det tas på alvor og at det reageres strengt

For det positive

«Fotball for alle» er en forpliktende visjon som tilsier at alle som ønsker å ta del i fotballen skal ha like relle muligheter til å delta.

Det er utfordrende å få et godt kunnskapsgrunnlag om ulike gruppers deltakelse da NFF ikke registrerer våre medlemmers etniske opprinnelse. Det har vært gjort forsøk på å danne et bilde basert på «utenlandsk-klingende navn», men dette er en metode med så mange usikkerhetsmomenter at det ikke vil gi et så presist svar som er ønskelig.

Det er imidlertid NFFs klare oppfattelse at minoritetsbefolkningen er underrepresentert på alle områder i fotballen og kvinner og jenter i større grad enn menn og gutter.

Det er et vidt spekter av årsaker til dette – rasisme, økonomisk eksklusjon, kultur, manglende kunnskap om norsk barne-/breddeidrett mm.

NFF har iverksatt mange tiltak for å endre underrepresentasjonen, og har prioritert fagfeltet ved at det er en heltidsstilling sentralt og en fagansvarlig i samtlige 18 kretser. NFF har utarbeidet en rekke verktøy, brosjyrer og veiledninger til bruk i krets og klubb i inkluderingsarbeidet.

Informasjon til minoritetsbefolkningen generelt og til nyankomne spesielt har vært viktig og gjennom filmer og brosjyrer på flere språk har vi forklart den norske idrettsmodellen og de positive effekter deltakelse i fotballen har for både barn, ungdom og voksne. Et viktig element i dette er bruk av hijab, og NFF var svært tidlig ute i norsk idrett og vedtok i 2006 at jenter og kvinner kunne spille fotball med hijab.(FIFA gjorde det samme vedtaket i 2014).

NFF har samarbeid med nasjonale og lokale myndigheter. I mer enn15 år har NFF samarbeidet med Utlendingsdirektoratet om å bedre hverdagen til asylsøkere på mottak. I starten bygde vi ballbinger i nærmiljøet for å skape en arene der asylsøkere og lokalbefolkningen kunne møtes om en positiv aktivitet. I over ti år har vi mottatt bevilgninger fra UDI som NFF videre har tildelt klubber for å arrangere aktivitet for barn, ungdom og voksne på mottak. Fantastiske klubber over hele landet har transportert deltakerne til banen, tilgjengeliggjort personlig utstyr, kjørt gode fotballøkter og hatt sosiale sammenkomster. Det er hevet over enhver tvil at dette betydde mye for mange asylsøkere, og det var også et bidrag til å skape forståelse og positive holdninger i klubber og lokalmiljøer, og NFF har utarbeidet veiledere til klubbene for å være til hjelp når klubben skal inkludere nybosatte og flyktninger.

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet har også samarbeidet med NFF i mer enn ti år med en rekke ulike prosjekter og tiltak for å inkludere minoritetsbefolkningen i fotballen. To eksempler for å illustrere tiltakene NFF har igangsatt:

  • I Drammen pågår et prosjekt der NFF sammen med kommune og skole arbeider målrettet for å skape gode oppvekstsvilkår og fotballglede i bydelen Austad/Fjell med særlig fokus på jenter. Slike tiltak blir evaluert og erfaringene viderebrakt til alle NFFs 18 kretser for å igangsette tilsvarende tiltak.
  • Rosa sko er et prosjekt som retter seg mot jenter i Groruddalen i Oslo. Jenter på idrettslinja på Bjerke videregående reiser ut til barneskoler i området og har fotballaktivitet for jentene med en todeling målsetting: skape morsomme aktiviteter i skolehverdagen og å motivere jentene til å fortsette med fotball i sin lokale klubb.

Økonomi er en barriere i fotballen generelt og for minoritetsbefolkningen spesielt da de er overrepresentert blant familier med vedvarende lavinntekt. NFF har gjennomført et forskningsprosjekt med Høyskolen i Molde for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag om situasjonen og om ordninger og muligheter som eksisterer i dag i klubb og kommune. På bakgrunn av prosjektets rapporter ble det utarbeidet verktøy og veiledere i klubber med et særskilt fokus på nyankomne. Tiltaket testes nå i tre klubber for å høste erfaringer til bruk over hele landet.

NFFs 1800 medlemsklubber er selvstendige organisasjoner der årsmøtet er høyeste organ. NFFs rolle i forhold til inkludering er å motivere og gi konkrete råd og veiledning til hvordan klubben både skal utforme og implementere en inkluderingsstrategi.

Underrepresentasjon har mange årsaker, hvorav fordommer og stereotypier kan være en. Det er vårt inntrykk, med forbehold om manglende kvantitativt kunnskapsgrunnlag, at det er mer mangfold blant spillere enn blant trenere og ledere. I vårt arbeid med å bistå klubbene med rekruttering av frivillige – både til formelle verv og til å delta rundt lagene – så er det en utfordring at like-barn-leker-best-tanken er omfattende også i fotballen.

I frivillighetsforskning er det bred enighet om at like-barn-leker-best-tanken dominerer, og dette gjelder også fotballen. NFFs lederutvikling og arbeid for å bistå klubbene med å rekruttere frivillige har fokusert på denne utfordringen de siste årene. Valgkomiteer og ledere må motiveres til å rekruttere bredt og proaktivt i langt større grad enn tidligere til roller og kurs på alle nivåer i fotballen. I vårt klubbutviklingsarbeid utfordrer vi klubbene til å analysere hvorvidt klubbens sammensetning av frivillige reflekterer spillerne og lokalmiljøet.

Fra 1996 promoterte NFF turneringen Fargerik Fotball etter modell fra Vålerenga. Dette var en markering av mangfold som svært mange klubber arrangerte. Antall arrangementer gikk gradvis nedover og i 2014 ble konseptet avsluttet. Vi var tett på klubbene i denne perioden og tilbakemeldingen var at man anså det som et unødvendig fokus – «det er nå vår vanlige hverdag» meldte klubbene. En del ungdommer uttrykte også at de var lei av å være «fargerike» når de spilte fotball sammen med venninner og venner, og ønsket å være fotballspiller på lik linje med alle de andre på laget. Meningene er mange, men Fargerik Fotballs utvikling kan tolkes som et tegn på at mangfold er en naturlig del av norsk hverdag for både store og små.

NFF fortsetter sitt arbeid for det positive og mot det negative med uforminsket styrke – rasisme er et problem som krever kontinuerlig oppmerksomhet og tiltak, og visjonen «fotball for alle» er målet vi strekker oss mot ved å fjerne barrierer og proaktivt arbeidefor at alle som vil skal få være med – som den de er og med hele seg.

 

Tekst: Christer Madsen
Publisert: 18.06.2020
Endret: 18.06.202011 utgaver av HIL avisen kan leses her

Postet av Harstad IL den 22. Jun 2020


I hele 40 år har HIL Avisen blitt utgitt. Med spennede fotballstoff opp gjennom historien er avisen blitt veldig godt mottatt og populær.
Harald "Berga" Berg har i alle år hatt en veldig sentral rolle i utgivelsene.

Her kan du lese 11 utgaver av HIL Avisen digitalt:

HIL Avisen Februar 2022:

https://issuu.com/harstadtidende/docs/hil_avis1_2022

HIL Avis nr. 2 2021

https://bloccontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1969/2021/9/21/hil-avis2-2021.pdf

HIL Avisen mai 2020:
https://issuu.com/harstadtidende/docs/hil_avis1_2020?fbclid=IwAR3U8s24XgMLYGZmORgzOkuMDL37Iy-FS7c-Mngjw_6QxK1WZ9WDmh4VJAM

HIL Avisen desember 2019:
https://issuu.com/harstadtidende/docs/hil_avis4_2019?fr=sYzc3NzU4ODQ0Mg

HIL Avisen september 2019:
https://issuu.com/harstadtidende/docs/hil_avis3_2019/18?fr=sOGJiMDI4OTk3Ng

HIL Avisen juni 2019:
https://issuu.com/harstadtidende/docs/hil_avis2_2019?fr=sZjBkMjU4ODQ0Mg

HIL Avisen april 2019:
https://issuu.com/harstadtidende/docs/hil_avis1_2019?e=1695516/69187238 

HIL Avisen desember 2018:
https://issuu.com/harstadtidende/docs/hil_avis4_ferdig?e=0

HIL Avisen oktober 2018:
https://issuu.com/harstadtidende/docs/hil_avis_komplett_nr3

HIL Avisen april 2018:
https://issuu.com/harstadtidende/docs/hil_avis2_komplett

HIL Avisen januar 2018:
https://issuu.com/harstadtidende/docs/hil_avis1_2018?fr=sOTVlMjU4ODQ0MgLes om våre nye spillere

Postet av Harstad IL den 27. Mai 2020

Har kan du lese om våre nye spillere i HIL Avisen nummer 1 2022:
https://issuu.com/harstadtidende/docs/hil_avis1_2022Nyhetsbrev nr 2 ifm Corona pandemien - 18. mars 2020

Postet av Harstad IL den 19. Mar 2020

Harstad Idrettslag i Corona-epidemien

Samfunnet rundt oss og klubben er inne i ei vanskelig tid, noe dere som medlemmer, aktive spillere, trenere, lagledere, foreldre og øvrige støttespillere allerede har erfart.

Styret i klubben vil først av alt takke alle for forståelse for og utvist respekt for beslutningen om å stenge ned all treningsaktivitet, og øvrige samlingspunkter i klubbens regi. I tillegg er gjennomføring av Billotteriet utsatt fra vår til høst.

Styret i klubben har satt ned et Arbeidsutvalg, AU, som også fungerer som Krisestab i denne perioden. Medlemmene er styreleder Bjørn C. Ludvigsen, nestleder Vivi-Ann Pettersen, styremedlemmene Mona Kristine Rosvold og Trygve Bornø og administrativ leder Helge Piippo.

Arbeidsutvalget har avholdt 3 møter på Teams den siste uken. Arbeidsutvalget følger situasjonen rundt utviklingen av tiltak for å hindre spredning av Coronaviruset tett, og har dialog med lokale klubber, Fotballkretsen, Divisjonsforeningen og Fotballforbundet, og følger de råd som kommer herfra, samt fra Helsemyndighetene.

Det gjennomføres jevnlig risikovurderinger knyttet til klubbens økonomiske stilling og sportslig satsing, særlig knyttet til A-laget.

Det er vanskelig å si hvor lenge denne situasjonen vil vare. Jo lengre landet og sporten er i en unntakstilstand, jo større er sannsynligheten for økonomiske tap. Blant annet kan betydelige inntekter til HIL-avisen og Billotteriet bli redusert. Det samme gjelder utleieinntekter til Seaworkshallen.

Arbeidsutvalget har i møtet i dag hatt en konkret vurdering av økonomien og likviditeten i klubben, og vurdert mulige tiltak knyttet til økonomi og sportslig satsing. Den økonomiske situasjonen kan på sikt føre til mer inngripende tiltak der permitteringer kan være et mulig virkemiddel. Konklusjonen er at det pr dags dato ikke vil bli iverksatt økonomiske tiltak. Arbeidsutvalget vil følge situasjonen nøye, og har fastsatt nytt styremøte 31.mars. Dersom situasjonen skulle endres seg, vil arbeidsutvalget samles tidligere.

Situasjonen med Coronaviruset og dets innvirkning på klubben og samfunnet for øvrig er ekstrem. Likevel har vi forståelse for at noen stiller spørsmål ved innbetalt treningsavgift når det ikke avvikles treninger. I tråd med idrettspresidentens oppfordring ber vi våre medlemmer om å vise solidaritet med klubben, og på denne bakgrunn ikke kreve forhåndsbetalte treningsavgifter refundert. Dersom det er utfordringer eller spørsmål omkring dette, tar du kontakt med respektive trene/lagleder. Dersom disse ikke kan løse situasjonen, kan administrativ leder kontaktes: Helge Piippo: epost: admleder@harstadil.no, tlf 92 44 96 23

Styret vil primært benytte Facebook og e-post gjennom Spoortz til alle medlemmene for å gi ut informasjon i den situasjonen vi er oppe i nå.

Vi har alle et felles ansvar for å berge klubben gjennom ei ekstremt vanskelig og utfordrende tid.

Sørg også for å strekke ut ei hjelpende hånd til en nabo i karantene. Du kan også vurdere å melde deg til en ekstra innsats for å løse en kritisk samfunnsoppgave.

La oss stå sammen om de tiltak som må og vil bli iverksatt framover. Vi er Bæst i lag!

Harstad 19.mars 2020

Bjørn Ludvigsen Styreleder Harstad IdrettslagTiltak som HIL innfører ifm Corona viruset

Postet av Harstad IL den 11. Mar 2020

Helsemyndigheter, regjering og fotballforbundet mobiliserer til en nasjonal dugnad for å hindre spredning av Covid-19 viruset.

Harstad idrettslag tar dette ansvaret på fullt alvor, og Arbeidsutvalget i klubben har i dag besluttet følgende:

  • All organisert aktivitet i regi av HIL har vært stoppet siden onsdag 11.mars 2020
  • HIL-huset stenges for all aktivitet, inkl fredagslunsj, veterancafe, daglige kaffesamlinger, foreldremøter og utleie
  • HIL-eiendom stenger Seaworkshallen for alle typer trening, også egentrening
  • Dugnader for aldersbestemte lag utgår

Alle tiltak iverksettes umiddelbart, og gjelder inntil annen beslutning tas.

Arbeidsutvalget utgjør idrettslagets kriseteam.

Alle utøvere og foresatte som har spørsmål vedrørende dette, tar direkte kontakt med respektive trener/lagleder. Dersom saken ikke kan avklares på dette nivået, løfter lagleder/trener saken opp til Adm.leder Helge Piippo, tlf 92 44 96 23 eller epost admleder@harstadil.no

Trenere utarbeider program for egentrening til utøverne for å holde sportslig aktivitet i gang i denne perioden.

HIL vil oppdatere fortløpende på våre informasjonskanaler når ny informasjon foreligger.

 

Harstad 13.mars 2020

 

Bjørn Ludvigsen

StyrelederÅrsberetning Harstad IL 2019

Postet av Harstad IL den 17. Feb 2020

Årsberetning for Harstad IL er nå tilgjengelig


HIL_årsberetning 2019.pdf

Kontrollkomiteens beretning 2019.pdfInnkalling til Årsmøte mandag 24. februar kl. 1900

Postet av Harstad IL den 21. Jan 2020

Styret i Harstad Idrettslag kaller herved inn til Årsmøte i henhold til klubbens lov, § 13.

Dato:     Mandag 24. februar 2020

Tid:        Kl. 19.00

Sted:      HIL-huset 


Agenda for årsmøte:

1.           Godkjenne de stemmeberettigede

2.           Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.           Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4.           Behandle og godkjenne Harstad Idrettslags årsberetning

5.           Behandle Harstad Idrettslags reviderte regnskap

6.           Behandle innkomne forslag

7.           Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

8.           Vedta budsjett for Harstad Idrettslag 2020

9.           Behandle Harstad Idrettslags organisasjonsplan

10.         Velge styre

              -             Styreleder 2 år

              -             Nestleder 1 år

              -             Styremedlem 2 år

              -             Styremedlem (ikke på valg)

              -             Styremedlem 2 år

              -             Styremedlem (ikke på valg)

              -             Varamedlem 2 år

              -             Varamedlem (ikke på valg)

              -             Varamedlem 2 år

 

 

Frist for innsending av forslag til behandling på årsmøtet, er 10. februar 2020. Forslag sendes til e-post adresse: admleder@harstadil.no

Saksdokumentene, inkludert innkomne forslag og valgkomiteens innstilling, vil bli tilgjengelige fra og med 17. februar 2020 på HIL’s nettside og bli lagt ut til gjennomsyn på HIL-huset fra samme dato. 


NB! Husk å betale medlemskontingent før årsmøtet!

 

Styret ønsker alle medlemmer vel møtt!

 

Med vennlig hilsen for styret

Trygve Bornø
Styreleder

 

Velkommen på seminar om prestasjonskultur den 20. februar!

Postet av Harstad IL den 21. Jan 2020


Nordic Hall torsdag 20. februar fra kl. 14-18!
Tidligere fotballproff Tom Høgli, og olympisk mester i kombinert, Håvard Klemetsen kommer og flere vil bli annonsert.NORDNORSK FOTBALLKONFERANSE 18. JANUAR: - Program og foredragsholdere på meget høyt nivå!

Postet av Harstad IL den 15. Jan 2020

Familien Stolsmo Hegerberg når yngstedatter Ada vant Gullballen i desember 2018.

PROGRAM NORDIC HALL LØRDAG 18. JANUAR


Kl. 1000                           
Registrering og kaffebar åpner


Kl. 1000                           
Dørene åpnes inn til Nordic Hall


Kl. 1045                           
Åpning 


Kl. 1100 - 1150             
Carl-Erik Torp, Utviklingssjef og spillerutvikler KFUM Oslo
Kåffa stilen med klubben som sjef 


Kl. 1200 - 1250             
Thomas Hasselgren, Utviklingssjef Vålerenga Elite
Vålerenga standarder i utviklingsarbeidet                                


Kl. 1250                           
Kort pause med servering


Kl. 1300 - 1350             
Gerd Stolsmo og Stein Erik Hegerberg, mamma og pappa til Ada og Andrine
Verdens beste fotballsøstre - historien om veien til toppen!


Kl. 1350                           
Lunsj i Scandic restaurant - Koldtbord med kalde og varme retter  


Kl. 1450 - 1510             
Stian Ryslett og Ola Rismo, Trenere Tromsø IL
Tromsø IL 2020 - Team, spillerstall, plan til seriestart, målsetning ++


Kl. 1515 - 1535             
Stig Johansen, Trenerutvikler Bodø/Glimt 
Bodø/Glimt 2020 - Team, spillerstall, plan til seriestart, målsetning ++


Kl. 1540 - 1630             
Amund Skiri, Toppspillerutvikler Aalesunds FK
Trenernes påvirkning av spillernes identitet


Kl. 1630                           
Kort pause med servering


Kl. 1640 - 1740             
Kris Van Der Haegen, Director Coach Education Belgia FA
The Belgian way


Kl. 1745 - 1835             
Ivar Morten Normark
Uempiriske betraktninger fra et liv i fotballen


Kl. 1845                           Slutt


Kl. 2030                           Bankett i Nordic Hall - 3 retters middag og kulturelt innslagHÅLOGALANDSHALLEN SØNDAG 19. JANUAR
Hallen er kun åpen for deltakere på konferansen. Gratis servering.

Kl. 1100 - 1200             Praksisøkt 1: Carl-Erik Torp

Kl. 1200 - 1300             Praksisøkt 2: Kris Van Der HaegenÅrsmøte 22.03.2022 kl. 1800. Årsberetning klar.

Postet av Harstad IL den 12. Jan 2020


Årsmøte Harstad IL, klubbhuset (teams), tirsdag 22.03.2022

Frist for innsending av forslag/saker til behandling: 01.03.2022. Sendes til styreleder@harstadil.no

Saksdokumenter vil bli tilgjengelig her på våre hjemmesider fra 08.03.2022

Årsberetning 2021:

årsberetning HIL2021 (1).pdfTUSEN TAKK FOR DIN GRASROTANDEL

Postet av Harstad IL den 7. Jan 2020

Thomas Windstad, Suki Sulejmanovic og Fredrik Lindquist i topp humør etter seier over Skjervøy høsten 2019. (Foto: HIL)


Vi blir veldig takknemlig hvis du støtter oss med din Grasrotandel når du tipper hos Norsk Tipping.

Pengene vi får inn hvert år fra Grasrotandelen, går i sin helhet til å leie treningstider, kjøp av utstyr og ellers drift av hele klubben.

Vi har i dag 294 som støtter oss og kanskje du blir med oss så vi klarer å passere 300 grasrotgivere i løpet av noen dager.

Det er helt gratis for deg å støtte oss og det tar bare noen minutter for deg å registrere din støtte hos Norsk Tipping.

Du gjør det her: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=939553010HIL KLUBBHÅNDBOK: - Denne bør du kjenne innholdet i!

Postet av Harstad IL den 7. Jan 2020

HIL Gutter 2004 sesongen 2019. (Foto: Foreldregruppa til 2004)


Om man er spiller, trener, lagleder eller forelder, så er det alltid slik at det er mange viktige ting man bør vite om i idrettslaget sitt. I forhold til daglig drift, styremedlemmer, trenere, medlemskontingenter, forsikring, retningslinjer, NFF regler osv. osv.

Harstad Idrettslag sin Klubbhåndbok er veldig enkel i bruk og det er veldig enkelt å skjønne det viktige innholdet.
I 28 punkter får du stor kjennskap til klubben, og på klubbens offisielle nettside, harstadil.no får du også et stort innblikk i livet og driften av byens elste idrettslag som hadde 115 års jubileum i 2018.

Vi anbefaler sterkt at du som spiller, trener, lagleder eller forelder, ja og også du som sponsor eller supporter tar deg tid til å lese Klubbhåndboka og lese innholdet i hovedmenyen på harstadil.no


Les Klubbhåndboka her.
INVITASJON TIL KRETSTINGET 2020

Postet av Harstad IL den 7. Jan 2020


Tid og sted

I henhold til lovens paragraf 2 – 1, innkaller styret i Hålogaland fotballkrets herved til ordinært kretsting for året/sesongen 2019.

Kretstinget arrangeres i sone Sør-Troms, lørdag 8.februar, nærmere bestemt på Scandic Harstad Hotell.

 

Registrering av tingdelegater skjer i tidsrommet 1000-1045 den 8. februar.

Kretstinget settes kl. 11.00.

Dagsorden med beretninger, reviderte regnskap, tabeller og innkomne forslag sendes senere.

Tentativ program

Lørdag 8. februar:

1000-1100, Innsjekking og registrering

1100-1230, Åpning av kretstinget og tingforhandlinger

1230-1315, Lunsj

1315-1330, Kvalitetsklubb

1330-1515, Tingforhandlinger

Forslag

Forslag som ønskes satt på dagsorden må sendes til Hålogaland fotballkrets senest innen fredag 17. januar 2020. Innsendte forslag må begrunnes/motiveres.

NB!

Forslag som er innsendt etter fristens utløp, og/eller ikke er begrunnet/motivert, vil ikke bli behandlet.

Representasjon

Vedrørende representasjon på Kretsting, så ble følgende vedtatt på tinget i Harstad i 2010.

  • Klubber som ikke har hatt lag med i seriespill:                      1 representant
  • Klubber som har hatt 1-5 lag med i seriespill:                       2 representanter
  • Klubber som har hatt mer enn 5 lag med i seriespill:            3 representanter

Ingen representant har mer enn 1 stemme.


Mer om representasjon her.HIL NYTTÅRSCUP BLE GODT MOTTATT

Postet av Harstad IL den 7. Jan 2020

Bildet er lånt av Harstad Tidende, og er fra helgas Nyttårscup.


Årets første fotballcup ble arrangert i helga og det var HIL sin Barn og ungdoms avdeling som sto for byens nye cup på fotballfronten.

Nyttårscupen som er myntet på barn og ungdomsfotball ble godt mottatt av både spillere og foreldre, og forhåpentligvis så kan denne cupen bli en årlig tradisjon.

Harstad Tidende filmet og streamet finalene fra Hålogalandshallen som kan ses i opptak her.


For mer om HIL nytårscup se reportasje i Harstad Tidende og bilder på HT.no.3. JANUAR STARTET A-LAGET 2020 SESONGEN

Postet av Harstad IL den 6. Jan 2020


Hovedtrener Rune Andre Olsen og trener Runar Normann var klar og godt forberedt til A-lagets første treningsøkt i 2020.

Økta i Hålogalandshallen var for det meste spill og det var mange sultne spillere som ønsket å vise seg frem for den nye trenerduoen. Spesielt de yngste junior og guttespillerne var veldig påslått for å henge med de mer etablerte A-guttene.

Neste økt er tirsdag 7. januar klokken 1900 i Hålogalandshallen.


Foto: Øyvind Kaarbø, HT